‘สมเด็จพระราชินี’ เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2565

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปี! ‘สมเด็จพระราชินี’ เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2565

สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2565 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปี “แม่ของแผ่นดิน” พระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร แก่สตรีไทยดีเด่น เมื่อเวลา 16.07 น. วันที่ 1 ส.ค. 2565

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ สมัยที่ 27 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2563 – 2564 และ 2565

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ