‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป ร.9

จารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ! ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป ร.9

เมื่อเวลา 16.33 น. วันที่ 10 ต.ค. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง คณะกรรมการโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย